allomas 10

Miesięcznik węgierskiej polonii

PW


Odpowiedzialny wydawca/Felelős kiadó
az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala

Redaktor naczelny/Főszerkesztő & Redaktor graficzny/Grafikai szerkesztő
Katarzyna Desbordes-Korcsev
k.nick@gmx.net 

 

Tłumaczenie/Fordítás
Bóka Endre

Redakcja/Szerkesztőség
1102 Budapest, Állomás u. 10.
Telefon: +36 1 2613479
e-mail: k.nick@gmx.hu

Drukarnia / Nyomda:
Croatica Nonprofit Kft.

Edycja online / Online kiadás:
www.polonia.hu   

Początek strony